Governning Body

S.NO DESIGNATION NAME OF MEMBER
1 अध्यक्ष Usha Devi
2 उपाध्यक्ष Renu
3 सचिव Rohit Kumar
4 कोषाध्यक्ष Vashundhra Rana
5 सदस्य Rudra Pratap Singh
6 सदस्य Ankita Rana